English English עברית עברית
 
עמותת ידידי המפתנים
 

עמותת ידידי המפתנים נוסדה בשנת 1986 ביוזמתה של הגב' פרנסיס פריי ז"ל וקבוצת מתנדבים. פרנסיס פריי היתה עובדת סוציאלית במקצועה, ותרמה מנסיונה הרב לפעילות העמותה.
העמותה שואפת לסייע לשירות לשיקום נוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים במתן רשת תמיכה לבני נוער בסיכון באמצעות המפתנים והמית"רים.
העמותה פועלת ללא כוונת רווח. כל בעלי התפקידים בה פועלים בהתנדבות וללא שכר. תמיכה בבני הנוער, ומתן הזדמנות לשקמם ולשלבם בקהילה כבוגרים עצמאיים נתפסת בעינינו המתנדבים כשליחות לאומית.

אנו מאמינים שדווקא אלה שנשרו מכל המערכות הנורמטיביות, הם אלה הזכאים להזדמנות.
מתנדבי העמותה עובדים בתיאום מלא עם השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה והשרותים החברתיים ומנהלי המפתנים והמית"רים.
חברי העמותה מעורים בנעשה במפתנים ובמית"רים. הם שותפים אמיתיים לקידומם של בני הנוער ומלווים מקרוב את תהליכי הצמיחה וההתפתחות.

Site Map     Contact Details     Make A Donation
Non Profit Organisation registration No. 58-010-084-0